Учителя предметники осваивают английский язык

Пән мұғалімдерін ағылшын тіліне оқытамыз

БҰ «ТЕШ» жаңалықтары

Мирас университеті Шымкентқаласындағы  ағылшын тілі пән мұғалімдерініңассоциациясымен біріге отырып,  Қазақстан Республикасының жол картасы бағдарламасының үш тілділікті дамыту  аясында техникалық және жаратылыстану пән мұғалімдері үшін 24 сағаттық ағылшын тілі курстарын өткізді.

Мұғалімдер ағылшын тілінің бастапқы деңгейін, яғни негізгі құрылымдарын, сондай-ақ өз пәндері бойынша термин сөздерді меңгерді. Өз пәндері бойынша алған білімдеріне сүйене отырып, мұғалімдернегізгі грамматикалық құрылымдарды және таныс мәтіндегі термин сөздерді үйренгендігі курстың тиімді тұсы болып табылды.Мысалы, «биологтар» мен «химиктер» ауыспалы осы шақты (Present Simple)фотосинтез процесі мысалында үйренсе, «математиктер»,«физиктер» мен «информатиктер» есептер шығару арқылы үйренді.

Мысалы,

Task 1: Read a short text and define the process it describes:

…. takes in the carbon dioxide from plants, algae and certain bacteria and reintroduces oxygen into atmosphere. it converts energy from sunlight into chemical energy. During oxygenic …, light energy transfers electrons from water (H2O) to carbon dioxide (CO2), and produces carbohydrates.

Answer: Photosynthesis

немесе

Task 2: Individually draw 5 images.  (don’t show to your partner)

Work in pairs: Your partner should ask questions Is it a …? and should guess the 5 images you have drawn. Bingo!

e.g. Is it a curve? – No it isn’t.

Is it a square bracket? – Yes, It is.

Оқу материалдарын екі бағыт бойынша курс әдіскері Летяйкина Т.А мен курс оқытушысы Ажигалиева А.И дайындады. Сабақты жоспарлау барысында Блум таксономиясы және оқытудың интерактивті әдістеріне сәйкес танымның негізгі принциптері қолданылды. Химия, биология, математика, физика пәні мұғалімдері  мәселе есептерді шешу, үлгіге сәйкес сөйлем құрастыру және тағы да басқа тапсырмаларды жұптасып апробациялады.Тіпті суретті сөздік құрастырды( түрлі форматтағы тапсырмалар арқылы арифметикалық таңбалар мен графиктерді жаттау немесе жасушалардың құрылысы және олардың ағылшын тілінде дыбысталуын үйрену мүмкіншілігі бар болғандасуретті неге  қолданбасқа)

Мұғалімдерге жаңа материалмен жұмыс жасау, жаңа сөздердің мағынасын табу және жаңа құрылымдарды үйрену қызықболды.Формулалармен жұмыс жасау қабілеттері бар болғандықтан, мұғалімдер білім берудің жаңа құрылымдарын еш қиындықсыз анықтады. ағылшын тілінАғылшын тілінде дыбыстау қиындық туғызды. Ең бастысы, пән мұғалімдері ынта, жігер және қызықты курс болса, ағылшын тілінкез-келген жаста үйренуге болатынын түсінді.

Обучаем учителей-предметников английскому языку.

Новости ОО “ТЕШ”

Университет “Мирас” совместно с ассоциацией учителей английского языка г. Шымкент”ТЕШ” в августе 2016г. провели 24-часовой курс английского языка для учителей по предметам технических и естественно-научных дисциплин в рамках мероприятий по реализации Дорожной карты развития трехъязычного образования в РК.

Учителя освоили начальный уровень английского языка, его основные структуры, а также базовую терминологию по своему академическому направлению. Изюминкой курсов являлось то, чтобы, основываясь на знания своего предмета, учителя изучили основные грамматическое структуры английского языка и термины в  знакомом контексте. Например, настоящее время (Present Simple) “биологи” и “химики” усвоили на примере процесса фотосинтеза, а “математики”, “физики” и “информатики” на примере решения уравнений.

Например,

Task 1: Read a short text and define the process it describes:

…. takes in the carbon dioxide from plants, algae and certain bacteria and reintroduces oxygen into atmosphere. it converts energy from sunlight into chemical energy. During oxygenic …, light energy transfers electrons from water (H2O) to carbon dioxide (CO2), and produces carbohydrates.

Answer: Photosynthesis

или

Task: Individually draw 5 images.  (don’t show to your partner)

Work in pairs: Your partner should ask questions Is it a …? and should guess the 5 images you have drawn. Bingo!

e.g. Is it a curve? – No it isn’t.

Is it a square bracket? – Yes, It is.

Учебные материалы для занятий по двум направлениям были разработаны методистом курсов – Летяйкиной Т.А. и преподавателем курсов – Ажигалиевой А.И. При разработке занятий применялись основные принципы познания, согласно таксономии Блума и интерактивные методы обучения. Учителя химии, биологии, математики, физики апробировали работу в парах, решение проблемных заданий, составление предложений по модели, и т.д. Также составляли словарь в картинках (Как же без рисунков? Ведь можно заучить  арифметические знаки и графики, или строение клетки и их звучание на английском языке по заданиям разных форматов)

Учителям было интересно работать над новым материалом, догадываться  о значении новых слов и узнать новые структуры . Владея навыками работы с формулами, учителя без труда могли определить новые для них структуры образования вопросительных и отрицательных предложений английского языка. Гораздо труднее давалось произношение слов на английском языке. Но главное, что усвоили учителя-предметники, это то, что в любом возрасте можно изучить английский язык, имея мотивацию, усердие, и интересную программу обучения.